Černovické školy

Na přelomu 19. a 20. století, kdy se stále více začal střetávat německý a český živel, se právě školství ukázalo být jedním ze zásadních prvků, na kterém oba národy stavěly svoji identitu. Příklad černovických škol, kde se nešetřilo emocemi, je typickým příkladem rostoucího napětí mezi Čechy a Němci.
Počátky černovického školství
O počátcích černovického školství mluví kronikář Antonín Daněk:
V dobách poddanských, a to až do vydání školského zákona. Směli choditi do školy jen ti, kterým dovolila vrchnost, neboť školy zařizovala a vydržovala vrchnost. A ježto vrchnost řídila se zásadou „čím menší vzdělání lidu, tím možno jej snadněji udržeti v nevolnictví, proto na svém panství zřizovala málo škol a to jen tam, kde byla fara. V těchto farních školách učilo se jen triviu. Tj. čtení, psaní, počítání. Poněvadž Černovice nebyly farní osadou, neměly tudíž školu a s povolením vrchnosti kartouzské směli posílati své děti farní školy v Komárově, kamž Černovice byly přifařeny (Citace dle kroniky Antonína Daňka).
První německá obecná škola v Černovicích – budova na Charbulově 137
Stará škola na Charbulově ulici_zdroj Archiv města Brna
Historie nejstarší školy se začíná psát v roce 1890. Do té doby chodily děti z Černovic do Komárova. Protože jich ale bylo stále více, postarali se obyvatelé Černovic o školu vlastní. Byla tedy vystavěna přízemní budova s 2 třídami a s vyučovacím německým jazykem. Vysvěcena byla 21. 9. 1890 a měla 247 žáků. Prvním nadučitelem zde byl Josef Hampl a podučitelem Karel Vlček (Wlček). Třetí třída otevřena 1893 a učitelem byl Karel Keiler. Na školu chodil spisovatel Oskar Camillo Hampel i další černovický básník Wilhelm Szegeda.
Česká mateřská škola
První česká mateřská škola v Černovicích byla založena III. odborem Národní jednoty na adrese Schillerova 3 (dnes Životského 3) 15. 5. 1895, byla otevřena 6. dubna 1896. Tím začal zápas s Němci o české děti, které z opatrovny přecházely do české školy v Židenicích. Slavnostním řečníkem při otevření byl Dr. Jaroslav Čelakovský.
Matiční česká škola
05_Jeronýmova9
V roce 1907 III. odbor koupil v Nových Černovicích dům pro opatrovnu za 9700 K (Životského 28). V témže roce zřídila obec v Nových Černovicích opatrovnu německou. Na podzim r. 1907 (otevřena 15. září 1907) byla zřízena v Nových Černovicích dvoutřídní škola Ústřední Matice školské, v místnostech najatých, na jejíchž zřízení přispěl odbor 4000 K. Škola byla zřízená v domě manželů Fuksíkových na adrese Jeronýmova 9 (dnes Židenice) a byly zde umístěny 2 třídy. Správcem školy se stal Karel Svoboda a chodilo do ní 73 žáků.
To, že spory o školy v Černovicích byly vyhrocené, dokazuje i drobná zpráva z roku 1909, kdy se na židenickém sokolském cvičišti konala slavnost ve prospěch české školy v Nových Černovicích. Německé noviny Tagesbote psaly, že se v Židenicích vyskytuje tyfus a chtěly tak odradit od účasti na této slavnosti.
Od roku 1912 byly pronajaty domy adresách Životského 3 a Jeronýmova 6. Obec černovická hned naproti matiční škole najala byty a umístila v nich 2 třídy s osnovou školy dvoutřídní, ale pod správou školy ve Starých Černovicích.
Škola na Štolcově ulici
škola_štolcova
V roce 1910 byla vystavěna nová budova školní v ulici Rosegerově (později Školní, dnes speciální škola pro autisty na Štolcově ulici), uprostřed Nových Černovic. Škola byla slavnostně vysvěcena 5. 12. 1909. Slavnosti se zúčastnil i náměstek brněnského starosty Rohrer, černovický starosta Saida, zástupce hejtmana Jelinek. K hostům promluvil farář z Křenové Kölbl a slavnostní píseň k tomuto dni složil učitel Szegeda. Ten také složil i slavnostní prolog, který přednesla učitelka Wilhelmina Holoubková. Škola byla postavena k 60. výročí vlády císaře. Školu postavil stavitel Karl Sposta pod dozorem stavebního inženýra Dworzaka. Byl vytvořen i upomínkový list na tuto slavnost. Zástupce starosty Rohrer vyjádřil svoji radost nad tím, že jsou Černovice tak zásadově nacionální a žijí v harmonii s německým obyvatelstvem hlavního zemského města. Vyslovil přání, aby nová škola přispěla k tomu, že předměstí Černovice zůstane i v budoucnu německé (bouřlivý aplaus).
Po vyhlášení čsl. republiky začínají řídit záležitosti Češi. Dne 17. 11. 1918 byla zvolena komise pro obec černovickou: českých členů 16, německých 8; komisařem zvolen Frant. Knecht, resident zemského úřadu. Tato komise přebírá 21. 11. 1918 z rukou německých obecní úřad a obecní kancelář překládá ze St. Černovic do Nových Černovic, úřední řeč je česká. Dne 1. 12. 1918 se zřizuje též česká místní školní rada. Při společné schůzi české a německé školní rady sjednáno, že dne 15. února 1919 budou převedeni žáci z budovy německé obecné školy v Nových Černovicích (bylo jich v tu dobu asi 50 žáků) do budovy německé školy ve Starých Černovicích a tím dnem se postupuje budova v N. Černovicích (dnešní Štolcova) české obecní škole. Dne 18. února 1919 převedeni žáci z místností matiční školy v průvodu učitelů a místní školní rady do budovy bývalé německé školy a místnosti matiční školy od té doby osiřely.