Změna územního plánu a Černovice

Do 11. února je možné podávat připomínky k aktualizace územního plánu města Brna. Jedná se o poměrně složitý dokument a způsob, jak je představen na webových stránkách města Brna není zrovna přehledný, i když uznávám, že přehledné zpracování takového dokumentu není zrovna jednoduchá záležitost. Rád bych v tomto článku upozornil na některé navrhované změny v tomto návrhu, které se dotýkají městské části Brno-Černovice.

1. Kaménky

Kaménky

Jako největší problém vidím zvýšení indexu podlažní plochy v lokalitě Kaménky, které se nachází mezi ulicemi Olomoucká a Havraní podél Černovické ulice. Zde se podle magistrátu nejedná o změnu, protože magistrát tuto změnu už provedl rozhodnutím S22/13, kterou byl navýšen index podlažní plochy (IPP) v dané lokalitě na 1,8. Analogické rozhodnutí OÚPR MMB v městské části Brno-sever bylo rozhodnutím Nejvyššího správního soudu zrušeno. Změna IPP byla provedena na základě žádosti investora a majitele pozemků. Domnívám se, že investor pozemky v dané lokalitě získal s vědomím původních hodnot IPP, které se pochybovaly v hodnotách 0,4 – 0,9. Několikanásobný nárůst IPP znamená změnu charakteru celého zástavby, která neodpovídá charakteru okolní zástavby a zároveň narušuje jeden z pohledů na město Brno, jak je uvedeno i v oddíle 3. 3 grafické části návrhu (urbánní a krajinná osnova).

2. Lokalita Černovická terasa (SETRA)

z165

Změna návrhové plochy krajinné zeleně na návrhové plochy technické zabezpečení veřejných služeb města. Změna funkčního uspořádání v území umožní rozšíření provozu recyklačního střediska.

3. Ulice Smutná

 

z166

Zde se jedná o změnu návrhové plochy bydlení na návrhovou plochu Z-městská zeleň. Zajímavé je v tomto směru odůvodnění, kdy je jako důvod změny uvedeno zmenšení plochy bydlení a zachování proporcionální plochy zeleně v souvislosti s výstavbou obytného souboru na Kaménkách. Zdá se mi paradoxní, že snížení zeleně v lokalitě Kaménky, má být kompenzováno v této malé lokalitě, která ani nesousedí s lokalitou Kaménky.

4. Ulice Turgeněvova

z167

Jedná se o změnu zemědělského půdního fondu a stabilizované plochy bydlení na plochu komunikace a prostranství místního významu. Důvodem změny je rozšíření ploch parkování u bytové zástavby v sídlišti.

5. Ulice Spáčilova

Změna stabilizované plochy pro technickou vybavenost na návrhovou plochu S – smíšená obytná. Změna umožní novému vlastníkovi lépe využít bývalé objekty pro technickou vybavenost – spoje,protože vzhledem ke změně technologie komunikační sítě již není třeba tyto plochy v daných lokalitách  stabilizovat a je možné je přestavět.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *